Nasze poradnie

W ramach umów zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia NZOZ SONIDO realizuje nieodpłatnie świadczenia w następujących zakresach: otolaryngologii, neurologii, urologii, okulistyki, chirurgii ogólnej, ortopedii

Poradnia Chirurgii Ogólnej

lek. Aleksander Charkiewicz
Specjalista Chirurg - Gabinet 219
lek. Jerzy Ziąber
Specjalista Chirurg - Gabinet 225

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

lek. Bogusław Noga Specjalista Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu - Gabinet 219
lek. Paweł Jabłoński
Specjalista Ortopedii I Traumatologii Narządu Ruchu - Gabinet 219
lek. Arkadiusz Ali
Ortopeda I Traumatolog Narządu Ruchu - Gabinet 221/219

Poradnia Neurologiczna

lek. Barbara Andruszkiewicz
Neurolog - Gabinet 221

Poradnia Otolaryngologiczna

lek. Cezara Szpilewska-Kowalczyk
Specjalista Otorynolaryngolog - Gabinet 329
Dr N. Med. Maciej Kawczyński
Specjalista Otorynolaryngolog - Gabinet 329
lek. Michał Surma
Otolaryngolog - Gabinet 331

Poradnia Urologiczna

lek. Wiesław Mahaczek
Specjalista Urologii - Gabinet 308
lek. Mirosław Kordowski
Specjalista Urologii - Gabinet 308

Poradnia Okulistyczna

Świadczenia udzielamy również dzieciom
lek. Beata Kaźmierczak
Specjalista Okulistyki - Gabinet 307
lek. Beata Bialik-Goździak Beata
Okulista - Gabinet 307

Rejestracja

Rejestracja telefoniczna czynna w godzinach: 8:30 - 15:00

91 4 345 710
Poradnia Laryngologiczna • Neurologiczna • Okulistyczna

91 4 345 646
Poradnia Chirurgiczna • Ortopedyczna • Urologiczna

Aby skorzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ należy potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, poprzez:
  • weryfikację w systemie eWUŚ- na podstawie numeru PESEL zawartego w dowodzie osobistym, paszporcie, prawie jazdy. W przypadku dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, potwierdzenie uprawnienia do świadczeń następuje na podstawie numeru PESEL matki.
  • dokument potwierdzający posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przedstawiony wraz z dowodem osobistym, paszportem lub prawem jazdy.
  • złożenie przez pacjenta lub odpowiednio jego przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego lub faktycznego oświadczenia o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Informacje dla pacjentów

Gdzie wykonać badania diagnostyczne zlecone przez naszych lekarzy

Plik

Pilna pomoc

W PRZYPADKU nagłego zachorowania lub niepokojącego pogorszenia się stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Na podanej stronie internetowej: www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/na-ratunek/ znajdują się m.in. informacje i dane kontaktowe placówek medycznych, świadczących omawianą pomoc w poszczególnych województwach.

Składanie skarg i wniosków

Informujemy, że skargi oraz wnioski można składać osobiście lub w imieniu innej osoby za jej pisemną zgodą u kierownika przychodni od wtorku do czwartku w godz. 10:00-12:00, lub w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się.

Akceptujemy zarówno pisemną, jak i ustną formę wnoszenia skarg i wniosków. Pisemne skargi można przesłać na email starzynski@sonido.pl, listownie na adres: NZOZ „SONIDO” - Starzyński ul. Starzyńskiego 2/222, 70-506 Szczecin.

Omawiane dokumenty muszą zawierać dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko oraz adres wnoszącego. Ponadto, w razie niejasności co do ich treści, wezwiemy składającego wniosek lub skargę do wyjaśnienia niejasności w terminie do 7 dni od otrzymania wezwania.

W przypadku chęci złożenia skarg, wniosków lub petycji do Rzecznika Praw Pacjenta, w załączniku podajemy niezbędne namiary do kontaktu.
Telefoniczna Informacja Pacjenta:
800 - 190 - 590 czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00 (połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych i komórkowych)
Więcej informacji na stronie: www.gov.pl/web/rpp/kontakt

Prawa pacjenta

Jako odpowiedzialna placówka medyczna chcemy, aby nasi pacjenci byli świadomi przysługujących im praw, dlatego zamieszczamy link do strony, która dokładnie wyjaśnia wszelkie kwestie dotyczące praw pacjenta: www.gov.pl/web/zdrowie/prawa-pacjenta

Pliki